BÆREKRAFT

FaciliTec – en pådriver for bærekraftig eiendomsdrift!  

Vi i Facilitec ønsker og være en pådriver for en mer bærekaftig leveranse tilpasset våre kunders behov. Vi besitter kompetansen, størrelsen, ambisjonen og evnen til å skape reel endring i vår egen virksomhet, i bransjen og i samfunnet for øvrig. 

SAMFUNNSANSVAR OG BÆREKRAFT I FACILITEC

Bærekraft hos oss

Vi ønsker å forstå hvilken innvirkning vår virksomhet har på våre omgivelser og miljø. Det er derfor viktig for oss å erkjenne at våre fotspor kan ha både positive og negative virkninger på miljøet og at vår egen tilnærming til bærekraft kan gjøre store forskjeller. 

Våre bærekraftsmål

Som selskap har FaciliTec omfavnet 8 tydelige bærekraftsmål som vil prege vår utvikling i årene som kommer. Gjennom disse målene skal vi skape løsninger som har en positiv innvirkning på klima og miljø, uten at vi mister kvaliteten i våre leveranser.

Bærekraftig fremtid

Målet med vårt bærekraftsarbeid er å påvirke måten vi arbeider på til det beste for miljø, samfunn og mennesker. Bærekraft har stort fokus i vår viksomhet og kontinuerlige justeringer vil hele tiden utvikles.

Miljø

Vi verner om miljøet ved å etablere interne miljøaktiviteter som påvirker oss i riktig retning. Det handler om å redusere utslipp til miljøet, redusere forbruk av naturressurser, ha et energiforbruk som er lavt og sikre riktig og forsvarlig avfallshåndtering.  Våre kunder tenker på helheten og vi lever av begeistrede kunder. Derfor er vi opptatt av å kunne være fleksible, skape tillit og levere som avtalt, bærekraftige leveranser hver dag.

Våre fokusområder innen bærekraftig arbeid.

FaciliTec søker å bidra til FNs bærekraftsmål som er verdens største initiativ for næringslivets samfunnsansvar. Vår virksomhet tilnærmer seg bærekraftsmålene 3, 5, 8 og 9, 12, 13, 14 og 17 og har disse i fokus. De 17 bærekraftsmålene henger sammen, og FaciliTec`s øvrige aktiviteter innvirker også på mange av de andre målene.

God helse og livskvalitet

God helse er en grunnleggende forutsetning for menneskers mulighet til å nå sitt fulle potensial og for å bidra til utvikling i samfunnet. Hos FaciliTec ønsker vi å sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder.

Likestilling mellom kjønnene

Gutter og jenter, kvinner og menn, har like evner og skal ha like muligheter til å delta i virksomheten vår. I FaciliTec har vi som mål og tilstrebe en god balanse mellom kjønnene i de ulike stillingskategoriene i selskapet

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Facilitec skaper arbeidsplasser av god kvalitet . Med det mener vi at alle avtaler skal være i henhold til gjeldene lovverk og anstendig, inkluderende og bærekraftig arbeid for alle ansatte. Et solid AMU fundament for alle. 

Industri, innovasjon og infrastruktur

I FaciliTec skal vi engasjere oss i innovasjonsprosjekter med sikte på å skape mer, med mindre bruk av naturressurser. Vi skal holde oss oppdaterte og være en pådriver for å ta i bruk ny teknologi for kunder og ansatte.

Ansvarlig forbruk og produksjon

Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer med mindre ressurser. Vi arbeider aktivt i FaciliTec med matsvinn igjennom flere interne programmer og minsker ressursbruken, avfall og klimautslipp hver dag.

Stoppe klimaendringene

I FaciliTec arbeider vi systematisk med å informere ansatte om miljøbevissthet for eksempel i form av riktig avfallshåndtering, redusere bruk av kjemikalier, redusere papirforbruk og bruk av offentlig transport. Vi har en miljøvennlig bilflåte basert på e-biler.

Livet i havet

I FaciliTec er vi er opptatt å redusere plast, mikroplast og kjemikalier. Vi er også miljøbevisste på innkjøp av råvarer og sørger for at våre matvarer kommer fra forsvarlig og bærekraftig havbruk. Forsvarlig renovasjon er et krav for at vårt avfall ikke når havet.

Samarbeid for å nå målene

Uten samarbeid vil ingen bærekrafts-mål oppnås. Derfor vil vi i FaciliTec sørge for at alle bedriftens ansatte involveres og engasjeres internt, mot våre kunder og leverandører. Bærekraft skal bli en viktig del av DNA-et vårt, igjennom bevisstgjøring og holdnigsarbeid. 

Strategi for bærekraft

Som selskap har Facilitec omfavnet 8 av 17 globale mål FN har identifisert, for å kunne nå en bærekraftig utvikling. Ambisjonene for bærekraftarbeidet i Facilitec har vi samlet i et eget rammeverk.

Vår strategi kan sammenfattes i følgende punkter:

N

Facilitec skal drive en miljøvennlig, profesjonell og sikker virksomhet

N

Facilitec skal være en ansvarlig og utviklende arbeidsgiver

N

Facilitec skal utvikles stabilt og lønnsomt ut ifra en god etisk og moralsk innstilling

N

Facilitec tar ansvar for sine leverandører

N

Facilitec skal stille til rådighet korrekt og relevant informasjon

Share This